Lakshmi Sankar

Lakshmi Sankar

Senior Principal - Korn Ferry

Lakshmi Sankar is Senior Principal, at Korn Ferry.